Tài liệu chuyên ngành
Vũ Nguyễn Thảo Ngọc
16 Tháng 9 lúc 13:40
📌FISIOTEK HP2 là thiết bị được sử dụng trong giai đoạn đầu của điều trị... Xem thêm
THIẾT BỊ TẬP THỤ ĐỘNG CHI TRÊN (đa khớp khuỷu tay, cổ tay và khớp vai) FISIOTEK HP2
1 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018