Tài liệu chuyên ngành
Vũ Nguyễn Thảo Ngọc
19 Tháng 9 lúc 15:11
➖Dòng điện xung trong vật lý trị liệu là dòng điện có tần số thấp... Xem thêm
Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐱𝐮𝐧𝐠: 𝐂𝐡𝐢̉ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
2 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018