Tài liệu chuyên ngành
Thedau Physiotherapry
03 Tháng 6 2019 lúc 10:02
Tầm vận động khớp (Rank of Motion - ROM) là góc mà khớp vận động... Xem thêm
TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP
13 thích 3 bình luận Trả lời
Trần văn Nam
05 Tháng 6 2019 lúc 16:20
Cảm ơn bạn bài viết thật bổ ích .
Vi Anh Tuấn
13 Tháng 6 2019 lúc 08:15
Tớ đã share.
Thedau Physiotherapry
13 Tháng 6 2019 lúc 08:37
😘😘 Vi Anh Tuấn

Phụ trách chính

VREHAB 2018