Tài liệu chuyên ngành
Trần Văn Thanh
21 Tháng 11 2019 lúc 14:11
1. Tác dụng cơ học:
Tác dụng đầu tiên của siêu âm trong tổ chức là... Xem thêm
Tác dụng điều trị của siêu âm.
10 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018