Tài liệu chuyên ngành
Thedau Physiotherapry
06 Tháng 1 lúc 08:38
TENS : là dòng điện dẫn truyền qua da bằng các điện cực nhằm mục... Xem thêm
DÒNG "TENS " TRONG ĐIỆN TRỊ LIỆU
6 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018